Welkom

Broks-Messelaar Consultancy werkt aan plannen, processen en techniek in het waterbeheer. We helpen gemeenten, waterschappen, provincies en bedrijven met advies, projectleiding en procesbegeleiding. Samen met onze opdrachtgevers maken we plannen die inhoudelijk goed zijn en worden gedragen door alle betrokkenen. Op deze website vindt u informatie over onze organisatie, projecten en het waterbeheer in Nederland.

 

Profiel

We zijn enthousiaste adviseurs en werken samen met onze opdrachtgevers om goede resultaten te bereiken, waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Kenmerken van onze dienstverlening zijn: klantgericht, oplossingsgericht, nuchter, innovatief en prettig om mee samen te werken.

Wat we doen…

We houden ons bezig met beleids- en planvorming op het gebied van waterbeheer en zijn met name betrokken bij de initiatief- en planfase van projecten. Daarbij spelen inhoud én proces een belangrijke rol. Tijdens de planvorming wordt water veelal vanuit twee invalshoeken beschouwd. Enerzijds is dit de traditionele, ‘technische’ benadering van water met aandacht voor gebruiksfuncties en eisen voor inrichting en beheer. Daarnaast is er aandacht voor de maatschappelijke en ruimtelijke betekenis van water, waarbij een brug wordt geslagen tussen ‘blauw, groen en rood’.

De resultaten variëren van visiedocumenten tot concrete maatregelen en verbeteringen. Daarnaast faciliteren we samenwerking tussen beheerders van het watersysteem en de waterketen, onder andere door het opstellen van beleidsnotities, het (bege)leiden van optimalisatiestudies en het ondersteunen van besluitvorming.

Ons werkveld bestrijkt het stedelijk en landelijk gebied, het watersysteem en de waterketen. Voorbeelden van onze activiteiten zijn:

 • Begeleiden van planvormingsprocessen,
  zoals watervisies en gemeentelijke waterplannen
 • Faciliteren van groepsbijeenkomsten over water en aanverwante onderwerpen,
  zoals faciliteren workshops, voorlichtingsavonden, inspraakrondes en brainstormsessies.
 • Opstellen van beleidsplannen voor het watersysteem en de (afval)waterketen,
  zoals beleidsnotities, gemeentelijke rioleringsplannen, gemeentelijke waterplannen, beheerplannen, informatieplannen en meetplannen.
 • Leiden van adviesprojecten,
  zoals haalbaarheidsonderzoeken, wateroverlaststudies en optimalisatieprojecten.
 • Adviseren op het gebied van (afval)water,
  onder andere over riolering, afkoppelen, real time control, meten en telemetrie.
 • Adviseren op het gebied van (afval)water,
  onder andere over riolering, afkoppelen, real time control, meten en telemetrie.
 • Maken van berekeningen,
  zoals hydraulische modelsimultaties voor basisrioleringsplannen
 • Analyseren van (meet)gegevens
 • Leveren van software,
  voor o.a. gegevensvalidatie en financiële kostendekkingsplannen.

Hoe we te werk gaan…

Onze werkwijze is erop gericht om samen met onze opdrachtgever een project tot een succes te maken. Hierbij hanteren we de volgende twee motto’s:

 • Samenwerking; “We werken niet alleen voor u, maar vooral met u”
  We hechten veel waarde aan een nauwe samenwerking met onze opdrachtgever. Het vertrouwen in onze aanpak willen we waar maken. Wij zetten ons in voor een goede relatie met de opdrachtgever die langer stand houdt dan de duur van een project.
 • Kwaliteit; “We doen het goed of we doen het niet”
  Onze kennis, ervaring en inzet staan borg voor kwaliteit van inhoud én proces. Naast de inhoudelijke kwaliteit betekent dit dat we efficiënt werken, planningen waarmaken, aandacht geven aan de organisatie en de resultaten duidelijk presenteren, afgestemd op de doelgroep.

Wij kunnen en willen graag bijdragen aan het succes van onze opdrachtgever. Dit doen we op de volgende manier:

 • De opdrachtgever centraal stellen
  Het denken vanuit de opdrachtgever staat centraal bij al onze werkzaamheden. Ons werk is gericht op het door de opdrachtgever gewenste eindresultaat, met oog voor achterliggende aanleidingen en vraagstukken, onderlinge verhoudingen, besluitvormings- en uitvoeringstrajecten.
 • Aandacht voor belanghebbenden
  Een project of proces is pas een succes als er voldoende draagvlak voor de uitvoering is, ongeacht of dit nu betrekking heeft op techniek, planologie, gedrag, cultuur of organisatie. Dit vraagt om heldere communicatie tussen belanghebbenden. We faciliteren planvorming gericht op draagvlak, zonder daarbij de gestelde ambities uit het oog te verliezen.
 • Elkaars kennis en netwerken benutten
  Onze werkwijze is projectmatig, waarbij we streven naar openheid en het delen van kennis. Als dat voor onze opdrachtgever effectiever is, werken we samen met partners. Hiervoor wordt één projectteam samengesteld met een duidelijk aanspreekpunt voor de opdrachtgever.
 • Duidelijke communicatie
  Wij zijn bekwaam in mondelinge en schriftelijke communicatie. De vorm en inhoud zijn afgestemd op de doelgroep. We hebben ervaring met presentaties voor bestuurders, beleidsmedewerkers, technici, maatschappelijke organisaties en burgers. Voor alle doelgroepen vinden we het belangrijk dat helder en tijdig wordt gecommuniceerd.

Kunnen we u van dienst zijn?

Met bovenstaande informatie hebben we u een beeld gegeven van onze activiteiten en werkwijze. Wij hopen u van dienst te kunnen zijn bij planvorming in het waterbeheer. Indien u opmerkingen of vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.